In Nyheter

Världen förändras i allt snabbare takt. Digitalisering, globalisering, pandemi och distansarbete har i grunden förändrat hur vi arbetar, agerar och fattar beslut. I en alltmer komplex värld behöver såväl ledare som medarbetare både kunskap och erfarenhet för att kunna navigera och agera på ett sätt som långsiktigt bygger och stärker verksamhetens varumärke.

Candi - 100% Rent Spel

I transformation och stark förändring är en sund företagskultur och självledarskap helt avgörande. En sund företagskultur behöver ta sin utgångspunkt i gällande lagar och förordningar men också i ett professionellt och långsiktigt hållbart agerande – varje dag. Compliancefrågor, regelefterlevnad, moral- och etikfrågor blir därmed allt viktigare. Det är medarbetarnas agerande i vardagen som bygger såväl företagskulturen som verksamhetens varumärke. 

  • För att stötta organisationer med dessa frågor har vi utvecklat ett lustfyllt, engagerande och involverande spel. Spelet kombinerar faktafrågor med diskussionsfrågor kopplade till individens upplevelse och erfarenheter samt individens ställningstagande i olika dilemman som kan uppstå på en arbetsplats, säger Carin Lilljebjörn Kukavica, senior rådgivare och grundare CANDI Communication.

Spelet kan spelas helt digitalt men också i en hybridlösning som kombinerar det fysiska rummets fördelar med den flexibilitet som den digitala världen erbjuder. Frågorna är uppdelade i tre kategorier: fakta, upplevelse och dilemman.

  • Eftersom frågorna skräddarsys blir spelet relevant och direkt användbart. Vi har idag utvecklat och spelat spelet i flera olika typer av verksamheter, t ex inom utbildnings- och logistikbranschen samt inom olika konsultverksamheter. Vår erfarenhet och våra insikter är att verksamheten uppnår mycket goda effekter av att spela 100% Rent Spel, säger Helena Didehvar, senior rådgivare och grundare CANDI Communication.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!
Carin & Helena

Carin:  carin@candi.se eller 076-137 74 41
Helena:  helena@candi.se eller 0765-26 68 95

Fler nyheter